Till startsidan

Buller

Genom ett aktivt och förebyggande arbete minskar du risken för att närboende störs av buller från din verksamhet.

Buller utomhus

Mölndals stad utgår från Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller för att göra bedömningar om hur mycket buller din verksamhet får orsaka. Råden gäller utomhus för buller från alla typer av industriella anläggningar till exempel verkstäder, serviceanläggningar, gods- och lagerhantering.

Miljöförvaltningen använder även de allmänna råden som utgångspunkt vid klagomål på bullerstörningar från andra typer av verksamheter.

Nedanstående riktvärden avser kontinuerligt buller, så kallat ekvivalent buller.

Tidpunkt Riktvärde
Dag (kl 7-18) 50 dBA
Kväll (kl 18-22) 45 dBA
Natt (kl 22-7) 40 dBA

Buller inomhus

Närboende kan också störas av buller från din verksamhet inne i sin bostad. Vid den typen av störningar tillämpas istället Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma risk för olägenhet.

Riktvärdena gäller med fönster och dörrar stängda och anges både för ekvivalent  och maximalt buller. För ekvivalent buller ligger riktvärdet på 30 dBA och för maximalt buller på 45 dBA.

Vad händer om någon klagar på min verksamhet?

Du som har en verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Om någon störs av buller från din verksamhet kan du bli skyldig att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar. Du kan också behöva genomföra åtgärder om det finns risk för störningar.

Senast uppdaterad 2014-08-14 11.05  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på facebooklänk till annan webbplats